با ما بهترین باشید 09123640454
منو

جداول منظم قیمت گذاری

جدول قیمت گذاری

 • برای شروع
  انتخاب خوبی برای مبتدی
 • $۱۰۰
  ماهانه
 • 0,5 سال پشتیبانی
 • پشتیبانی فنی
 • HTML کار می کند
 • 100٪ آپ تایم
 • 2 سال پشتیبانی
 • ثبت نام
 • حرفه ایی
  تقریبا همه چیز را دریافت کنید
 • $۵۰۰
  ماهانه
 • 3 سال پشتیبانی
 • پشتیبانی فنی
 • HTML کار می کند
 • هر اطلاعات اضافی
 • 300% تایم آپ
 • ثبت نام

 • برای شروع
  تقریبا همه چیز را دریافت کنید
 • $۵۰
  ماهانه
 • 3 سال پشتیبانی
 • پشتیبانی فنی
 • HTML کار می کند
 • هر اطلاعات اضافی
 • 300% تایم آپ
 • ثبت نام
 • جدید
  انتخاب خوبی برای مبتدی
 • $۱۰۰
  ماهانه
 • 1 سال پشتیبانی
 • پشتیبانی فنی
 • HTML کار می کند
 • 100٪ آپ تایم
 •  
 • ثبت نام
 • حرفه ایی
  تقریبا همه چیز را دریافت کنید
 • $۵۰۰
  ماهانه
 • 3 سال پشتیبانی
 • پشتیبانی فنی
 • HTML کار می کند
 • هر اطلاعات اضافی
 • 300% تایم آپ
 • ثبت نام


جداول منظم

جدول سبک ۱

جدول ستون ۱ ستون ۲ ستون ۳ ستون ۴
متن آزمایشی ۲۰۰ $۳۴۵ بله
متن آزمایشی ۱۰۰ $۶۵۲ خیر
متن آزمایشی ۷۷۷ $۱۲۵
متن آزمایشی ۵۳۱ $۳۷ بله

جدول سبک ۲

جدول ستون ۱  ستون ۲ ستون ۳ ستون ۴
متن آزمایشی ۲۰۰ $۳۴۵ بله
متن آزمایشی ۱۰۰ $۶۵۲ خیر
متن آزمایشی ۷۷۷ $۱۲۵
متن آزمایشی ۵۳۱ $۳۷ بله

جدول سبک ۳

جدول ستون ۱ ستون ۲ ستون ۳ ستون ۴
متن آزمایشی ۲۰۰ $۳۴۵ بله
متن آزمایشی ۱۰۰ $۶۵۲ خیر
متن آزمایشی ۷۷۷ $۱۲۵
متن آزمایشی ۵۳۱ $۳۷ بله